Διαγράψτε το αυτοκίνητό σας από το μητρώο με παράβολο 20€